Monday, November 27, 2006

FAQ 10: Sarcha’s plans for the immediate future? Τα σχέδια της sarcha για το άμεσο μέλλον?

English
Sarcha will work with individuals and institutions to organise seminars, lectures and workshops that explore the relation between ‘Architecture and the Political.’ The preliminary planning stage includes sarcha’s associates’ public exchange which includes questions and statements to be published at sarcha’s blog. Everyone interested should contact us: info@sarcha.gr

Greek
Η sarcha θα συνεργαστεί με άτομα και θεσμούς για την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστηρίων με θέμα την διερεύνηση της σχέσης της Αρχιτεκτονικής με το Πολιτικό. Το προπαρασκευαστικό στάδιο περιλαμβάνει δημόσια ανταλλαγή απόψεων όσων συμμετέχουν στη sarcha με τη δημοσιοποίηση στο παρόν blog ερωτήσεων και σχολίων. ‘Oσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας: info@sarcha.gr

Monday, November 06, 2006

FAQ 9: Sarcha’s current activity? Τρέχουσα δραστηριότητα της Sarcha?

Sarcha representative Maria Theodorou is making a number of public presentations to communicate the aim and analyse the context in which sarcha was created. The venues in Europe for November 2006 are:
Utrecht, Netherlands, 10 Nov., ‘Camp for Oppositional Architecture 2006’ international conference, www.anarchitektur.com
Athens, Greece, 11 Nov., ‘City, Culture and the Political’ international conference, http://www.eppnp.gr
Edinbourgh, UK, 17 Nov., Architecture Research Seminar, School of Arts Culture & Environment,University of Edinburgh, www.architecture.ed.ac.uk
Greek
Ως εκπρόσωπος της sarcha, η Μαρία Θεοδώρου πραγματοποιεί μια σειρά δημόσιων παρουσιάσεων για να επικοινωνήσει το στόχο και το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε η sarcha. Οι τόποι παρουσιάσεων στην Ευρώπη για το Νοέμβριο 2006 είναι:
Ουτρέχτη, Ολλανδία, 10 Νοεμβ., ‘Camp for Oppositional Architecture 2006’, διεθνές συνέδριο, , www.anarchitektur.com
Αθήνα, Ελλάδα, 11 Νοεμβ., ‘Πόλη, Πολιτικό Πολιτική’, διεθνές συνέδριο, http://www.eppnp.gr
Εδιμβούργο, Μεγ. Βρετανία, 17 Νοεμβ., Σεμινάριο Αρχιτεκτονικής Έρευνας, Σχολή Τεχνών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, www.architecture.ed.ac.uk.

FAQ 8: How can I contact Sarcha? Πως επικοινωνώ με τη Sarcha?

English
Send your e-mail to: info@sarcha.gr
Greek
Στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@sarcha.gr

FAQ 7:How can I become sarcha’s associate? Πως μπορώ να συμμετέχω στη Sarcha?

English
Post a comment stating your interest and your contact details or contact us
Greek
Στείλτε σχόλιο με το οποίο να δηλώνετε το ενδιαφέρον σας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

FAQ 5: Who are Sarcha’s associates? Ποιοί συμμετέχουν στη sarcha?

English
Sarcha’s associates are all those -individuals, groups, organisations, institutions, interested to support / participate in the sarcha initiative.
Greek
‘Άτομα, ομάδες, οργανώσεις, ιδρύματα, φορείς που ενδιαφέρονται να στηρίξουν την πρωτοβουλία που ξεκίνησε η sarcha μπορούν να συμμετέχουν.

FAQ 4: Who and when initiated sarcha? Ποιος και πότε ξεκίνησε τη sarcha?

English
Sarcha’s founding members are the architect Maria Theodorou and the net-poet and writer Larry Cool. Sarcha, as a legal entity, was founded in April 2006 and is currently developing its plan of activities.
Greek
Τα ιδρυτικά μέλη της sarcha είναι η αρχιτέκτων Μαρία Θεοδώρου και ο συγγραφέας και δικτυακός ποιητής Larry Cool. Η sarcha απέκτησε νομική υπόσταση τον Απρίλιο του 2006 και σε αυτή τη φάση αναπτύσσει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της

FAQ 3: Why sarcha is a School of Architecture 4 All? Γιατί η sarcha είναι Σχολή Αρχιτεκτονικής για Όλους?

English
The formation of built environment is a complex operation and exceeds by far the activity of the architects and their clients. The analysis of such operation should address a wider audience that in a way or another is involved or experiences the shaping of the everyday environment.
Greek
Η διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος είναι μια σύνθετη ‘επιχείρηση’ η οποία υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό την δραστηριότητα των αρχιτεκτόνων και των πελατών τους. Η ανάλυση αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο ενέχεται ή απλά βιώνει τη διαμόρφωση του καθημερινού περιβάλλοντος.

FAQ 2: Where is sarcha? Που βρίσκεται η sarcha?

English
Sarcha is based in Greece but globally connected with like-minded individuals, groups and initiatives. As the global thrives on the local, sarcha uses both Greek and English language to communicate. Moreover, it considers contemporary architecture incidents worldwide but it is also committed to identify, understand and communicate to a wider public, the ways architecture operates in Greece.
Greek
Η sarcha έχει τη βάση της στην Ελλάδα αλλά είναι παγκόσμια διασυνδεδεμένη με άτομα, ομάδες και πρωτοβουλίες που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο. Επειδή το παγκόσμιο βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο τοπικό, η sarcha χρησιμοποιεί ελληνικά και αγγλικά ως γλώσσες επικοινωνίας. Επιπλέον, αν και μελετά σύγχρονα αρχιτεκτονικά συμβάντα από διάφορα μέρη του κόσμου, είναι υποχρεωμένη να προσδιορίσει, να κατανοήσει και να επικοινωνήσει στο ευρύτερο κοινό τους τρόπους με τους οποίους η αρχιτεκτονική λειτουργεί στην Ελλάδα.