Wednesday, November 30, 2011

Polypolis_Thessaloniki meeting Dec 3 InvitationInvitation
Polypolis_Thessaloniki first coordination meeting
New Town Hall, 1 Vasileos Georgiou Street, Thessaloniki
Saturday December 3, 2011, at 17.30
Feel free to inform friends who might be interested to attend
^^^^^
Πρόσκληση
πρώτη συνάντηση συντονισμού του Polypolis_Thessaloniki
Νέο Δημαρχείο, Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, 17.30
Ενημερώστε τους φίλους σας που θα ενδιαφέρονταν να την παρακολουθήσουν

Tuesday, November 22, 2011

Open call of interest for the design of Polypolis_RomaThis is a call open to everyone interested to work within a SARCHA working team structure*, in order to adapt Polypolis social game to the specific city resources conditions in Rome (Pigneto area) and design the Polypolis_Roma version of the game. To participate read the info below and send an e-mail to info@sarcha until November 28, 2011 (deadline)

INFO on Polypolis_Roma
Polypolis, reverses the logic of 'monopoly' of 'one winner takes all', adapts it specifically to the complex issues facing contemporary cities and experiments with different ways in which the common resources of the city can be held and mobilised in common by its inhabitants.

Polypolis is a role-playing social game; it entails negotiations among four different groups of players that strive to resolve complex issues related to the existing human/physical/natural resources within city blocks. The players apply pre-given city-intervention tools to plan a course of action in selected city blocks and exchange their role-values (SARCHAnomisma) to involve all other players in the process; they test the potential of the ‘in common’ administration of city resources. To get winning points, proposed actions should attain the agreement of co-players within a restrictive time frame. To learn more on the SARCHAnomisma and the game’s features and rules, read the polypolis manual at http://www.sarcha.gr/Publications.aspx

The Polypolis game was conceived as a testing ground for SARCHA’s “CCR: CityCommonResource (2010-2011)” research theme and the “CCR Athens Gerani 2010” pilot study; the latter was commissioned by the Hellenic Ministry for the Environment and shortlisted among 54 submission at the “Resourceful Architect” RSA competition (London, May 2011) http://sites.google.com/site/ccrpkpgerani2010/

The game is used as a communication tool; by playing it, the CCR experimental approach (the city intended as a pool of resources that can be reset and administered in common) can be apprehended in a playful and straightforward manner. The game is currently in a state of development and playing/presenting it in a number of venues is part of the testing process. It has been tested at the p-public festival (Chania –Crete, June 2011), played by the Moraitis school forensics group (Athens, Oct. 12, 2011) http://vimeo.com/30720863 and presented at the Hellenic Technical Chamber’s conference “Public space –wanted” (Thessaloniki Oct. 22, 2011). SARCHA is interested to develop and adapt the CCR approach in various city contexts and in other countries by producing specific editions of Polypolis. Next venues that entail local adaptations include Rome, London, Athens (Tainiothiki) and Thessaloniki. This is the context of the present open call.


A SARCHA working team will be formed following this open call and will undertake the design of the Polypolis_Roma (Pigneto area) version for the game. The team will focus on preparatory work in Greece November 29 - December 10, 2011 and travel in Rome December 13 - 17, 2011 to work in the ROMA 3 School of architecture http://www.architettura.uniroma3.it/indice.html ; its task is to select a city block in the Pigneto area, map its resources, design the Roma game board and organize a public playing of the game. The project is held under the auspices of the Embassy of Greece in Rome and is included in the Urban Transcripts 2011 “Rome accidental city: international workshop on the city”. SARCHA, a guest participant in the workshop, organizes the ‘Polypolis Hour’ with the help of the workshop (Unit 4) tutors Fabiano Micocci and Carlotta Fioretti (see info on pp. 29, 30, workshop programme http://news.urbantranscripts.org ). There is no payment or participation fee for those working as a SARCHA team and those interested should cover their travelling and accommodation expenses in Rome. Those who cannot travel to Rome for the ‘Polypolis hour’ but still would like to participate can be involved in the preparation work in Greece. To participate in the preparation work in Greece or to the ‘Polypolis hour’ in Rome (or to both), do send an e-mail to info@sarcha.gr by November 28, 2011.

*IMPORTANT NOTE: A SARCHA working team welcomes people of all ages and background knowledge that join forces to work together on a specific project under the guidance of SARCHA’s advisory board and honorary committee http://www.sarcha.gr/About.aspx Please note that the Polypolis_Roma is not a commissioned project and no payment fee is provided to the working team.
^^^^^^

Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό Polypolis_Roma
H ανοικτή πρόσκληση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν από κοινού στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας SARCHA*, με στόχο να προσαρμόσουν το κοινωνικό παιγνίδι Polypolis στις ειδικές συνθήκες αστικών πόρων της Ρώμης (περιοχή Pigneto) και να σχεδιάσουν την Polypolis_Roma εκδοχή του. Για να συμμετάσχετε, διαβάστε παρακάτω τις πληροφορίες και στείλτε ε-μαιλ στο info@sarcha.gr μέχρι 29/11/2011 προθεσμία

Πληροφορίες για το Polypolis_ Roma
Η Polypolis, αντιστρέφει την λογική της 'monopoly' στην οποία ‘ο νικητής τα παίρνει όλα’, για να την προσαρμόσει στα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και να πειραματιστεί με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι των πόλεων μπορούν ‘από κοινού’ να κατέχουν και να ενεργοποιούν τους αστικούς πόρους.

Η Polypolis είναι ένα κοινωνικό παιγνίδι ρόλων: Τέσσερες διαφορετικές ομάδες παικτών προσπαθούν να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα που αφορούν ανθρώπινους /φυσικούς/ υλικούς πόρους εντός των Ο.Τ. (Οικοδομικών Τετραγώνων) μιας πόλης. Οι παίκτες εφαρμόζουν προκαθορισμένα εργαλεία παρέμβασης για να σχεδιάσουν ενέργειες σε επιλεγμένα ΟΤ και ανταλλάσουν αξίες που σχετίζονται με τους ρόλους τους (SARCHAnomisma) για να κινητοποιήσουν και να εμπλέξουν τους υπόλοιπους παίκτες στη διαδικασία. Οι παίκτες πειραματίζονται με τις δυνατότητες της από κοινού νομής των αστικών πόρων, αφού για την απόκτηση βαθμών, οι προτεινόμενες από μια ομάδα παικτών ενέργειες πρέπει να συναντήσουν την επιδοκιμασία των υπολοίπων ομάδων και να επιτευχθεί συμφωνία ενεργειών εντός δεδομένων χρονικών ορίων. Πληροφορίες για το SARCHAnomisma, τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες τους παιγνιδιού περιέχονται στο εγχειρίδιο ‘polypolis manual’ στο http://www.sarcha.gr/Publications.aspx


Το κοινωνικό παιγνίδι Polypolis αποτελεί πεδίο δοκιμής της έρευνας της SARCHA με θέμα “CCR-ΠΚΠ: CityCommonResource –ΠόληΚοινός Πόρος (2010-2011)” και αντλεί στοιχεία από την αντίστοιχη πιλοτική μελέτη στην περιοχή Γεράνι της Αθήνας. Η μελέτη «CCR-ΠΚΠ Αθήνα Γεράνι 2010” ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ (κατόπιν πρότασης που υπέβαλε η SARCHA) και διακρίθηκε ανάμεσα σε 54 στο διεθνή διαγωνισμό του Royal Society of Arts με θέμα τον ¨Επινοητικό Αρχιτέκτονα’ (Λονδίνο, Μάιος 2011). Δείτε φυλλάδιο έρευνας ‘CCR – ΠKΠ Athens Gerani 2010 leaflet’ στην http://www.sarcha.gr/Publications.aspx και http://sites.google.com/site/ccrpkpgerani2010/


Το παιγνίδι συνιστά ένα εργαλείο επικοινωνίας, μέσω του οποίου η πειραματική προσέγγιση ΠΚΠ (που αφορά την πόλη εννοούμενη ως δεξαμενή πόρων που αναδιατάσσονται με την από κοινού νομή), γίνεται κατανοητή με έναν παιγνιώδη και άμεσο τρόπο.
Η Polypolis βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και παρουσιάζεται/παίζεται δημόσια. Δοκιμάστηκε ήδη στο φεστιβάλ p-public (Χανιά, Ιούνιος 2011), έχει παιχθεί από τους μαθητές του ομίλου ρητορικής της σχολής Μωραίτη (Αθήνα, 12/10/2011) http://vimeo.com/30720863 και παρουσιάσθηκε στο συνέδριο του ΤΕΕ-ΤΚΜ Δημόσιος χώρος–Αναζητείται (Θεσσαλονίκη 22/10/2011). Η SARCHA ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να προσαρμόσει την προσέγγιση ΠόληΚοινόςΠόρος σε διαφορετικές πόλεις και χώρες και να δημιουργήσει διαφορετικές τοπικές εκδοχές της Polypolis. Επόμενες παρουσιάσεις που περιλαμβάνουν προσαρμογή σε τοπικές συνθήκες προγραμματίζονται σε Ρώμη, Λονδίνο Αθήνα (Ταινιοθήκη) και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι και το πλαίσιο της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης.


Για το σχεδιασμό της Polypolis_Roma (περιοχή Pigneto), η SARCHA θα συνεργαστεί με όλους όσους εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε αυτή την ανοικτή πρόσκληση για να εργαστούν από κοινού (ως ομάδα εργασίας SARCHA). Η ομάδα θα ασχοληθεί με εργασίες προετοιμασίας στην Ελλάδα (29 Νοεμβρίου -10 Δεκεμβρίου 2011) και θα ταξιδέψει στη Ρώμη (13-17 Δεκεμβρίου 2011) για να εργαστεί στη σχολή αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου ROMA 3 http://www.architettura.uniroma3.it/indice.html Το έργο της αφορά την επιλογή ενός οικοδομικού τετραγώνου στην περιοχή Pigneto, την χαρτογράφηση των πόρων του, το σχεδιασμό του ταμπλώ και τη δημόσια παρουσίαση/παίξιμο του Polypolis_Roma. Το Polypolis_Roma βρίσκεται υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη και συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα Urban Transcripts 2011 “Rome accidental city: international workshop on the city”. Η SARCHA συμμετέχει ως προσκεκλημένη στο εργαστήριο και οργανώνει το ‘Polypolis hour’ με τη βοήθεια των διδασκόντων στο εργαστήριο (Unit 4) Fabiano Micocci και Carlotta Fioretti. (Δείτε σχετικά σελ. 29, 30 στο πρόγραμμα του εργαστηρίου http://news.urbantranscripts.org ) Δεν προβλέπεται αμοιβή ούτε κόστος συμμετοχής για όσους εργαστούν ως ομάδα SARCHA και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους στη Ρώμη. Όσοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Ρώμη για το ‘Polypolis hour’ αλλά θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να ασχοληθούν μόνο με τις εργασίες προετοιμασίες στην Ελλάδα. Για να συμμετάσχετε είτε στις εργασίες προετοιμασίας στην Ελλάδα είτε στο ‘Polypolis hour’ στη Ρώμη (είτε και στα δύο) πρέπει να στείλετε ε-μαιλ στο info@sarcha.gr μέχρι 28 Νοεμβρίου 2011.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην ομάδα εργασία SARCHA είναι ευπρόσδεκτα άτομα όλων των ηλικιών και από διαφορετικά γνωστικά πεδία τα οποία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο έργο και υπό την καθοδήγηση της συμβουλευτικής και τιμητικής επιτροπής της SARCHA http://www.sarcha.gr/About.aspx Σημειώστε ότι το Polypolis_Roma δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ανατεθεί από κάποιο φορέα και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται αμοιβή της ομάδας εργασίας.

Polypolis at the Greek Film Archive foundation (Tainiothiki)-meeting follow up

During the 1st Tainiothiki meeting (19/11/2011), the possibility of the Polypolis social game adaptation to be played with real life players (individuals that live/work in the Tainiothiki adjacent area) has been discussed. The public playing in the Tainiothiki premises has been scheduled for May 2012. The open call for participation in its design/preparation will be launched in February 2012. The project Polypolis_Tainiothiki inaugurates the collaboration of SARCHA with the Greek Film Archive foundation. www.tainiothiki.gr/v2/
^^^^^^^^
Polypolis στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος - αποτελέσματα συνάντησης Στη διάρκεια της συνάντηση στην Ταινιοθήκη (19/11/2011), συζητήθηκε η δυνατότητα για την προσαρμογή του κοινωνικού παιγνιδιού Polypolis ώστε να παιχθεί με πραγματικούς παίκτες (άτομα που ζουν/εργάζονται στην περιοχή γύρω από την Ταινιοθήκη). Η δημόσια παρουσίαση/παίξιμο στο χώρο της Ταινιοθήκης προγραμματίστηκε για τον Μάιο 2012. Η ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο σχεδιασμό/προετοιμασία θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο 2012. Το πρόγραμμα Polypolis_Tainiothiki εγκαινιάζει την συνεργασία της SARCHA με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. www.tainiothiki.gr/v2/

Tuesday, November 15, 2011

Tainiothiki meeting Nov19+Polypolis_Roma+Thessaloniki open calls


SARCHA inaugurates its collaboration with the Greek Film Archive Foundation (Tainiothiki) with an open meeting at the foyer of the Lais cinema (Iera Odos 48 & Megalou Alexandrou -Metro Kerameikos) on Saturday November 19, 2011, 18.00-20.00. The discussion topics concern the Polypolis social game created by SARCHA ©2011(watch Polypolis video (demo) at http://vimeo.com/30720863 )
The 1st Tainiothiki meeting- Agenda
1. Polypolis_Roma: open call deadline November 28, 2011-
NEW
2. Polypolis_Thessaloniki: open call deadline November 21, 2011 -Reminder
3. Polypolis_Thessaloniki: 1st meeting at the New Town Hall December 3, 2011
4. Polypolis at Tainiothiki: preliminary discussion November 19, 2011
1. Polypolis_Roma open call: NEW
SARCHA’s proposal to participate at the Urban Transcripts events in Rome has been selected http://news.urbantranscripts.org/ A SARCHA working team will be formed following this open call and will undertake the design of the Polypolis_Roma version for the game. The team will work in Rome in collaboration with the ROMA 3 School of architecture http://www.architettura.uniroma3.it/indice.html for a week, December 13-17, 2011; its task is to select a city block, map its resources, design the Roma game board and organize a public playing of the game. The event is held under the auspices of the Embassy of Greece in Rome. There is no payment or participation fee and those interested should cover their travelling and accommodation expenses in Rome. More info will be uploaded at http://www.sarcha.gr/AnnounceSarcha.aspx by 20/11/2011. Those interested to participate should send an e-mail at info@sarcha.gr by November 28, 201. If they happen to be in Athens they are welcomed to join the first coordination discussion at the Tainiothiki meeting on Saturday 19/11/2011 (see above).
2. Polypolis_Thessaloniki
Open call deadline November 21, 2011 – Reminder
Read the open call at http://sarcha-architecture.blogspot.com/2011/10/open-call-for-design-of.html and sent e-mail to participate at info@sarcha.gr
3. Polypolis_Thessaloniki meeting at the New Town Hall
A first coordination meeting to discuss with all those interest to participate has been scheduled in Thessaloniki at the New Town Hall, 1 Vasileos Georgiou Street on December 3, 2011, at 17.30. Those interested who cannot attend, will be informed by e-mail on the ways they can contribute in the design of Polypolis_Thessaloniki
4. Polypolis at Tainiothiki
Following a preliminary discussion, the general secretary of the board of directors of the Greek Film Archive foundation (Tainiothiki), Dr Maria Kοmninos offered SARCHA the possibility to use the Lais Premises to hold meetings and initiate collaboration for the adaptation of the Polypolis social game in a way that involves inhabitants of the adjacent to the Tainiothiki area. The first of such meeting will be held on Saturday November 19, 2011 (see above details and agenda). The meeting will start at 18.00 and finish at 20.00 so that the participants have the chance to continue their evening attending the screening of films scheduled in the context of the Tainiothiki programme http://www.tainiothiki.gr/
^^^^^^^
Polypolis_Roma+Thessaloniki Ανοικτές προσκλήσεις+Συνάντηση Ταινιοθήκη 19/11/2001
Η SARCHA ξεκινά μια συνεργασία με την ταινιοθήκη της Ελλάδος με την διοργάνωση ανοικτής συνάντησης στο φουαγιέ του κινηματογράφου Λαίς (Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου -Μετρό Κεραμεικός) το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011, 18.00-20.00. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στο κοινωνικό παιγνίδι Polypolis που δημιούργησε η SARCHA ©2011(δείτε το Polypolis video (demo) http://vimeo.com/30720863 )
1η Συνάντηση Ταινιοθήκης –Πρόγραμμα Συζήτησης
1. Polypolis_Roma: ανοικτή πρόσκληση, προθεσμία 28/11/ 2011-
NEΟ
2. Polypolis_Thessaloniki: ανοικτή πρόσκληση, προθεσμία 28/11/2011 -Υπενθύμιση
3. Polypolis_Thessaloniki: Πρώτη συνάντηση στο Νέο Δημαρχείο 3/12/ 2011
4. Polypolis στην Ταινιοθήκη: Προκαταρκτική συζήτηση 19/11/2011
1. Polypolis_Roma ανοικτή πρόσκληση: NEΟ
Η πρόταση συμμετοχής της SARCHA στο πρόγραμμα Urban Transcripts στη Ρώμη έγινε δεκτή http://news.urbantranscripts.org/ Μια ομάδα εργασίας SARCHA θα δημιουργηθεί σε συνέχεια της παρούσης ανοικτής πρόσκλησης και θα αναλάβει το σχεδιασμό της παραλλαγής Polypolis_Roma του παιγνιδιού. Η ομάδα θα εργαστεί στη Ρώμη σε συνεργασία με τη σχολή αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου ROMA 3 http://www.architettura.uniroma3.it/indice.html για μια εβδομάδα 13-17/12/ 2011; Το έργο της αφορά την επιλογή ενός οικοδομικού τετραγώνου, την χαρτογράφηση των πόρων του, το σχεδιασμό του ταμπλώ και τη δημόσια παρουσίαση/παίξιμο του Polypolis_Roma . Η εκδήλωση βρίσκεται υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη. Δεν προβλέπεται αμοιβή ούτε κόστος συμμετοχής και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους στη Ρώμη. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο http://www.sarcha.gr/AnnounceSarcha.aspx στις 20/11/2011. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν ε-μαιλ στο info@sarcha.gr μέχρι 28 Νοεμβρίου 2011. Αν τυχαίνει να βρίσκονται στην Αθήνα, είναι ευπρόσδεκτοι να έλθουν στη πρώτη συντονιστική συνάντηση στην Ταινιοθήκη το Σάββατο 19/11/2011 (βλ. παραπάνω).
2. Polypolis_Thessaloniki
Ανοικτή πρόσκληση, προθεσμία 28/11/2011 -Υπενθύμιση
Διαβάστε την ανοικτή πρόσκληση στο http://sarcha-architecture.blogspot.com/2011/10/open-call-for-design-of.html και στείλετε ε-μαιλ στο info@sarcha.gr για να δηλώστε συμμετοχή
3. Polypolis_Thessaloniki συνάντηση στο Νέο Δημαρχείο
Μια πρώτη συνάντηση συντονισμού για να γνωριστούν όσοι έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη στο Νέο Δημαρχείο, Βασιλέως Γεωργίου 1, στις 3 Δεκεμβρίου 2011, 17.30. Όσοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής αλλά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την συνάντηση θα πληροφορηθούν μέσω ε-μαιλ τους τρόπους με του οποίους μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό του Polypolis_Thessaloniki
4. Polypolis στην Ταινιοθήκη
Σε συνέχεια προκαταρκτικών συζητήσεων, η γενική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Δρ Μαρία Κομνηνού προσέφερε στη SARCHA τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τους χώρους του κινηματογράφου Λαίς για συναντήσεις ώστε να ξεκινήσει μια συνεργασία για την προσαρμογή του κοινωνικού παιγνιδιού Polypolis με τρόπο που να εμπλέξει τους κατοίκους της γύρω από την Ταινιοθήκη περιοχής. Η πρώτη από αυτές τις συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 (βλ. παραπάνω λεπτομέρειες και πρόγραμμα συνάντησης). Η συνάντηση θα αρχίσει στις 18.00 και θα τελειώσει στις 20.00 ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την βραδιά τους παρακολουθώντας ταινίες που προβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ταινιοθήκης. http://www.tainiothiki.gr/

Monday, November 07, 2011

Watch now the Polypolis social game video


The Polypolis social game video (demo), created by SARCHA ©2011 and presented at the Hellenic Technical Chamber’s conference “Public space –wanted” at Olympion cinema, (Thessaloniki, Greece, 22/10/ 2011), has been uploaded and can be watched at http://vimeo.com/30720863


Special thanks to the Moraitis school forensic team that volunteered to play Polypolis and agreed to be video-recorded; thus it contributed to the creation of the Polypolis video (demo)
www.moraitis-school.com/school/index.php?option=com_content&task=view&id=1674&Itemid=117
^^^^^^
Δείτε τώρα το video του κοινωνικού παιγνιδιού Polypolis
To video (demo) του κοινωνικού παιγνιδιού Polypolis που δημιουργήθηκε από τη SARCHA©2011 και παρουσιάστηκε στο Συνέδριο ΤΕΕ «Δημόσιος Χώρος – Αναζητείται» στον κινηματογράφο Ολύμπιον (Θεσσαλονίκη 22/10/2011), έχει ανέβει στο διαδίκτυο και μπορείτε να το δείτε στο http://vimeo.com/30720863


Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον όμιλο Forensics της σχολής Μωραίτη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της SARCHA να παίξει το Polypolis και συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί και με αυτό τον τρόπο συνέβαλε στη δημιουργία του βίντεο. www.moraitis-school.com/school/index.php?option=com_content&task=view&id=1674&Itemid=117